صفحه نخست / پاسخ استفائات

حيض و مني


حيض
اگر چند روزي مانده به عادت ماهانه لک مشاهده شود روزه باطل است؟
پاسخ معظم له:
صرف لك حكمي ندارد اگر مربوط به جراحتي نيست حكم استحاضه را دارد ولي اگر سه روز ادامه يابد همان عادت است كه جلو افتاده است.

آيا مني  که از زن بيرون ميايد نجس است؟
پاسخ معظم له:
اگر مطمئن هستيد كه مني است، نجس است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما