صفحه نخست / پاسخ استفائات

فرزندآوري


فرزند آوري با عرض سلام و تحيت نظر معظم له درباره جلوگيري زن از بارداري به وسيله قرص و.... بدون اذن زوج چيست؟ در مورد مرد هم اگر بدون رضايت زوجه، عزل مني كند يا دارو استعمال كند تا بچه دار نشوند حكم چيست؟ درخواست اكيد بنده اين است كه چون دانشجوي ارشد فقه هستم استدعا دارم ادله معظم له را راجع به حكم اين سوال درخواستي خود نيز برايم ارسال نماييد( حداقل فهرستوار و مختصر) تا در پژوهش خود استفاده نمايم. پيشاپيش از بذل امتنان شما ممنونم.


پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي:
                                                        بسمه تعالي
1_ عزل غير از مسئله استيلاد (فرزند خواهي) خود يك مسئله مربوط به التذاذ هم هست و بنابراين اگر به تمتع مرد صدمه بزند، جائز نيست زن عزل كند چون در آن صورت مصداق نشوز مي شود. در مرد هم بهتر است عزل نكند ليكن چون اختيار ماء خود را دارد و مي تواند در ظرف زن نريزد عزل برايش جائز است. در ادلة اين بحث رعايت تمتع زن در اين مسئله لحاظ نشده است. برخي از فقها چون مرحوم آقاي خوئي عزل كردن مرد را هم بدون اجازۀ زن، جائز ندانسته اند علي الاحوط. چنانكه صاحب رياض در جلد 11 صفحه 65 و جواهر جلد 29 گفته اند: اگر در مرد جائز باشد در زن دو وجه است جواز علي الاصل ، و عدم جواز به رعايت حكمت ازدواج كه استيلاد باشد.
استيلاد مسئله ديگري غير از عزل است گرچه به هم ارتباط دارند و حق اين است كه حق هر دو طرف است كه بچه داشته باشند پس بدون اجازه و توافق هر دو، جائز نيست كه استيلاد را كنار زده و انتخاب عزل كنند پس عزل دو جهت دارد يكي لذت و دومي استيلاد. دومي بايد توافقي باشد ، اولي در زن جائز نيست اگر به تمتع مرد صدمه بزند و در مرد بهتر است عزل نكند. حالا چرا در تمتع بين زن و مرد فرق است شايد به خاطر اين است كه براي مرد، بدون لذت ، جماع تصور نمي شود.  
محمد علي گرامي قمي
10/6/1388


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما