صفحه نخست / پاسخ استفائات

فراموش کردن نذر


اگر انسان نذری کند وبعد فراموش کند نذرش چه بوده تکلیف چیست؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی گرامی:
بسمه تعالی
احتمالات را بررسی نموده اگر حد مشترک دارند همانرا و گرنه حداقل همانرا  و گرنه باید احتیاط نموده همه را انجام دهد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما