صفحه نخست / پاسخ استفائات

قتل زن در اثر زنا


اگر يک زن مسلمان زنا کند آيا شوهرش مي تواند او را به قتل برساند؟

پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي
بسمه تعالي
اگر ثابت شود كه زنا بوده و در حال زنا ببيند.

   دوشنبه 11 آبان 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما