صفحه نخست / پاسخ استفائات

نداشتن بكارت دختر و نگفتن به شوهراگر دختري در دوران مجردي بکارت خود را از دست بدهد و بعد با مردي ازدواج کند و به او نگويد که باکره نيست و همسرش متوجه نشود که همسرش باکره نبوده و همسرش هم چيزي نگفته باشد حکمش چيست؟


پاسخ
بسمه تعالي
عقد او صحيح است و لازم نيست به شوهر بگويد. اگر شوهر بفهمد حق فسخ دارد. اگر نداند يا اعتراضي نكند عقد او صحيح است.

   سه شنبه 22 دی 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما