صفحه نخست / پاسخ استفائات

نداشتن بكارت و ابراز آن به خواستگار


با سلام

در صورتيكه دختري توسط دوست پسر خود كه به او وعده ازدواج داده است اغفال و ازاله بكارت گردد و اين موضوع چند بار بدليل ترس دختر ادامه يابد و مدتي بعد خواستگاري براي دختر مراجعه نمايد و دختر موضوع را به خواستگار بيان نموده و اظهار ندامت نمايد آيا مي توان با او ازدواج نمود ؟


پاسخ:
بسمه تعالي
اشكال ندارد. شايد گفتن هم لازم نبود، اگر بعدا شوهر مي فهميد حق فسخ داشت. خب، گفتيد بهتر.


   پنجشنبه 15 بهمن 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما