صفحه نخست / پاسخ استفائات

منزوی شدن از جامعه


حضرت آیةاللّه العظمی گرامی دامت برکاته

آیا شرعاً مي توان وارد جامعه نشد و ازدواج نكرد واگر بدون داشتن شغل بشود زندگي كرد مي توان شغل هم انتخاب نكرد ؟

پاسخ :

بسمه تعالی

ازدواج و شغل واجب نیست ؛ لیکن: 1- مستحب مؤکّد است و بیکاری هم کراهت شدید دارد. 2- اگر بدون ازدواج ممکن است به حرام بیفتد ازدواج واجب است و برای مخارج ازدواج ، شغل واجب است.

     والسلام

   يکشنبه 24 بهمن 1389
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما