صفحه نخست / پاسخ استفائات

غنا


حضرت آیةاللّه العظمی گرامی دامت برکاته

آیا غنا غیر از مطربیست؟

غنایی که بعضا جواز داده اند مطرب نیست؟

 پاسخ :

بسمه تعالی

غنا هرگونه آواز مناسب با رقص و به تعبیر دیگر مناسب مجالس لهو و لعب است .            والسلام

   يکشنبه 24 بهمن 1389
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما