صفحه نخست / پاسخ استفائات

عمل به احتیاط یا تقلید از مرجع دیگر
مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی گرامی (دامت برکاته)

شخصی که از بعضی از فتواهای مرجعش پیروی نکند چه حکمی دارد؟

                                                                                         با تشکرفراوان

باسمه تعالی

 گناه کرده است مگر اینکه از مرجع دیگری در مساله ای خاص تقلید کند یا عمل به احتیاط نماید.

                                                                                                 والسلام   دوشنبه 14 آذر 1390
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما