صفحه نخست / پاسخ استفائات

برخی از مبطلات روزه : خوردن و آشاميدن‏


1- خوردن و آشاميدن‏


مسئله 1652 - اگر روزه دار، عمدا چيزي بخورد يا بياشامد روزه او باطل مي‏ شود، چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد مثل نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاك و يا برگ و شيره درختان، و چه كم باشد يا زياد، حتّي اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دو باره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد روزه او باطل مي‏ شود.

مسئله 1653 - اگر موقعي كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، بايد لقمه را از دهان بيرون آورد. و چنانچه عمدا فرو برد روزه‏ اش باطل است و به دستوري كه بعدا گفته خواهد شد كفّاره هم بر او واجب مي‏ شود.

مسئله 1654 - اگر روزه‏ دار، سهوا چيزي بخورد يا بياشامد، روزه‏ اش باطل نمي‏ شود.

مسئله 1655 - احتياط واجب آن است كه روزه‏دار از استعمال آمپول تقويتي كه به جاي غذا بكار مي‏ رود خودداري كند، ولي تزريق آمپولي كه عضو را بي‏حس مي ‏كند اشكال ندارد. و همينطور آمپولي كه بعنوان دارو براي بيمار بكار مي‏ رود. پس اگر روزه‏دار مريضي باشد كه روزه براي او ضرر ندارد ولي در روز به آمپول دوا نياز دارد و ناچار است آمپول را بزند پس از زدن آمپول مي‏تواند روزه آن روز را بگيرد و بنابر احتياط مستحبّ قضاي آن را هم بگيرد.

مسئله 1656 - اگر روزه‏ دار، چيزي را كه لاي دندان مانده است عمدا فرو ببرد، روزه‏اش باطل مي‏ شود.

مسئله 1657 - كسي كه مي‏خواهد روزه بگيرد واجب نيست پيش از اذان، دندانهايش را خلال كند، ولي اگر بداند غذايي كه لاي دندان مانده حتما در روز فرو مي‏رود چنانچه خلال نكند و چيزي از آن فرو رود، روزه‏اش باطل مي‏شود، بلكه اگر فرو هم نرود بنابر احتياط قضاي آن روز را بگيرد، اگر مي‏ داند كه حتما فرو مي‏رود و روزه ‏اش را باطل مي‏ كند.

مسئله 1658 - فرو بردن آب دهان، اگر چه به واسطه تصور كردن ترشي و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمي‏ كند.

مسئله 1659 - فرو بردن اخلاط سر و سينه، تا به فضاي دهان نرسيده اشكال ندارد، ولي اگر داخل فضاي دهان شود احتياط واجب آن است كه آن را فرو نبرد.

مسئله 1660 - اگر روزه ‏دار به قدري تشنه شود كه بترسد از تشنگي بميرد يا ضرر غير قابل تحمل به او برسد، واجب است به اندازه‏اي كه از مردن نجات پيدا كند آب بياشامد ولي باحتياط واجب روزه او باطل مي‏شود و اگر ماه رمضان باشد، بايد در بقيّه روز از بجا آوردن كاري كه روزه را باطل مي‏ كند خودداري نمايد و قضاي آن را هم بگيرد.

مسئله 1661 - جويدن غذا براي اينكه بدهان بچّه يا پرنده ‏بگذارد، و همينطور چشيدن غذا و مانند اينها كه معمولا به حلق نمي‏رسد، اگر چه اتفاقا به حلق برسد روزه را باطل نمي‏كند. ولي اگر انسان از اوّل بداند كه مي‏رسد، چنانچه فرو رود روزه‏اش باطل مي‏شود و بايد قضاي آن را بگيرد و كفّاره هم بر او واجب است بلكه اگر فرو نرود نيز آن روز را روزه بگيرد و بنابر احتياط واجب قضاي آن را هم بگيرد.

مسئله 1662 - انسان نمي‏ تواند براي ضعف، روزه را بخورد، ولي اگر ضعف او به قدري است كه معمولا نمي‏ شود آن را تحمل كرد، خوردن روزه اشكال ندارد. ولي قضاي آن روز در صورت امكان و قدرت بعدي واجب است.
   سه‌شنبه 25 خرداد 1395
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما