صفحه نخست / پاسخ استفائات

برخی از مبطلات روزه : فرو بردن سر در آب


فرو بردن سر در آب (ارتماس)


مسئله 1687 - اگر روزه‏ دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقي بدن او از آب بيرون باشد، بنابر احتياط واجب بايد قضاي آن روزه را بگيرد. ولي اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقداري از سر بيرون باشد، روزه باطل نمي‏ شود. و بنابر احتياط مستحبّ زن روزه ‏دار در آب ننشيند.

مسئله 1688 - اگر نصف سر را يك دفعه، و نصف ديگر آن را در دفعه ديگر در آب فرو برد به نحوي كه در يك آن، همه سر زير آب نباشد روزه‏ اش باطل نمي‏ شود.

مسئله 1689 - اگر شكّ كند كه تمام سر زير آب رفته يا نه، روزه ‏اش صحيح است.

مسئله 1690 - اگر تمام سر زير آب برود ولي مقداري از موها بيرون بماند روزه باطل مي‏ شود. و بايد آن را تمام كند و قضاي آن را هم بگيرد.

مسئله 1691 - احتياط واجب آن است كه سر را در گلاب و ساير آبهاي مضاف فرو نبرد ولي در چيزهاي ديگر روان اشكال ندارد.

مسئله 1692 - اگر روزه ‏دار، بي‏ اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد، يا فراموش كند كه روزه است و سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمي‏ شود.

مسئله 1693 - اگر عادتا با افتادن در آب، سرش زير آب مي‏ رود چنانچه با توجه به اين مطلب، خود را در آب بيندازد و سرش زير آب برود بنابر احتياط واجب روزه‏ اش باطل مي‏ شود. و بايد آن را تمام كند و قضاي آن را هم بگيرد.

مسئله 1694 - اگر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد، يا ديگري به زور سر او را در آب فرو برد، چنانكه در زير آب يادش بيايد كه روزه است، يا آن كس دست خود را بردارد، بايد فورا سر را بيرون آورد. و چنانچه بيرون نياورد، بنابر احتياط واجب روزه ‏اش باطل مي ‏شود و بايد آن را تمام كند و قضاي آن را هم بگيرد.

مسئله 1695 - اگر فراموش كند كه روزه است و به نيّت غسل، سر را در آب فرو برد روزه و غسل او صحيح است.

مسئله 1696 - اگر بداند كه روزه است و عمدا براي غسل سر را در آب فرو برد، چنانچه روزه او مثل روزه رمضان واجب معيّن باشد، غسل او صحيح است ولي بنابر احتياط واجب روزه را قضا نمايد، و اگر روزه مستحبّ، يا روزه واجبي باشد كه مثل روزه كفّاره وقت معيني ندارد و تمام كردن آن هم لازم نيست نيز همين حكم را دارد يعني غسل صحيح، و بنابر احتياط واجب روزه را قضا كند.

مسئله 1697 - اگر براي آن كه كسي را از غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو برد، اگر چه نجات دادن او واجب باشد روزه‏ اش باطل مي‏ شود ولي اگر با كلاهك مخصوص كه مانع از احاطه مستقيم آب به سر مي باشدبه زير آب برود روزه اش صحيح مي باشد .

   سه‌شنبه 25 خرداد 1395
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما