صفحه نخست / پاسخ استفائات

لقاح مصنوعی


محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی محمدعلی گرامی سلام علیکم و رحمت الله ؛

1 - وضعیت شرعی لقاح تخمک زن و اسپرم شوهردر صورت وجود مانع پزشکی، در محیط خارج از رحم (در محیط آزمایشگاه IVF ) چگونه خواهد بود؟

2- وضعیت شرعی لقاح تخمک زن و اسپرم شوهردر صورت وجود مانع پزشکی، در محیط داخل رحم (IUI ) با استفاده از تکنیک های پزشکی چگونه خواهد بود؟

3- وضعیت شرعی انتقال سلول تخم (سلول به وجو آمده از اسپرم و تخمک زن و شوهر) به داخل رحم شخص ثالث (رحم اجاره ای) چگونه خواهد بود؟

4- الف) وضعیت شرعی لقاح اسپرم شوهر با تخمک شخص ثالث به دلیل عدم باروری زن، در محیط خارج از رحم و بدون هیچ گونه تماس جنسی (در محیط آزمایشگاه IVF ) و سپس انتقال سلول تخم (سلول لقاح یافته) به داخل رحم زن چگونه خواهد بود (تخمک اهدایی)؟ ب) وضعیت شرعی لقاح اسپرم شوهر با تخمک شخص ثالث ( بدون هیچ گونه تماس جنسی) به دلیل عدم باروری زن، در داخل رحم زن چگونه خواهد بود (تخمک اهدایی)؟

5- الف) وضعیت شرعی لقاح تخمک زن با اسپرم شخص ثالث (و بدون هیچ گونه تماس جنسی) به دلیل عدم باروری شوهر، در محیط خارج از رحم (در محیط آزمایشگاه IVF ) و سپس انتقال سلول تخم (سلول لقاح یافته) به داخل رحم زن چگونه خواهد بود (تخمک اهدایی)؟  ب) وضعیت شرعی لقاح تخمک زن با اسپرم شخص ثالث (بدون هیچ گونه تماس جنسی) به دلیل عدم باروری شوهر، به داخل رحم (لقاح داخل رحمی به کمک تجهیزات پزشکی) چگونه خواهد بود (تخمک اهدایی)؟

 6- وضعیت شرعی استفاده از جنین اهدایی چگونه خواهد بود؟

 

بسمه تعالی

1 - اشکال ندارد.

 2 - اشکال ندارد ، حتی المقدور رعایت جهات شرعی در تماس بشود .

 3 - اشکال دارد.

 4 - الف: اشکال دارد . – اشکال ندارد . ب: اشکال دارد .

5 - الف: اشکال دارد . ب: اشکال دارد .

  6- اشکال ندارد .

والسّلام

 

 


   یک‌شنبه 28 بهمن 1397
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما