صفحه نخست / پاسخ استفائات

زكات فطره‏

مسئله 2083 - كسي كه موقع غروب شب عيد فطر، بالغ و عاقل و بهوش و غني است بايد براي خودش و كساني كه نان خور او هستند، هر نفري يك صاع كه تقريبا سه كيلو است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينها به مستحق بدهد. و اگر پول يكي از اينها را هم بدهد كافي است. و بنابر احتياط، فطره را از آنچه قوت متعارف در شهر اوست بدهد و بهتر است از آنچه قوت معمولي خود او و خانواده اوست بدهد.

مسئله 2084 - كسي كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبي هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.

مسئله 2085 - انسان بايد فطره كساني را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مي‏شوند بدهد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.

مسئله 2086 - اگر كسي را كه نان خور او است و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مي‏دهد كفايت مي كند .

مسئله 2087 - فطره مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب مي‏شود بر او واجب است.

مسئله 2088 - فطره مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد مي‏شود و مدتي نزد او مي‏ماند، بنابر احتياط مستحب است. و همچنين است فطره كسي كه انسان را مجبور كرده است كه خرجي او را بدهد. و لازم است كه خود آن شخص اگر واجد شرايط است فطره خود را بدهد.

مسئله 2089 - فطره مهماني كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مي‏شود بر صاحبخانه واجب نيست. ولي اگر پيش از غروب، او را دعوت كرده باشد و در خانه او افطار كند، بنابر احتياط مستحب هر دو زكات فطره را بدهند. گرچه ظاهرا بر هيچ كدام واجب نمي‏باشد.

مسئله 2090 - اگر كسي موقع غروب شب عيد فطر، ديوانه يا بيهوش باشد زكات فطره بر او واجب نيست ولي در شخص بيهوشي كه بعد از غروب فورا به هوش مي‏آيد احتياط استحبابي دادن فطره است.

مسئله 2091 - اگر پيش از غروب بچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غني شود، در صورتي كه شرايط ديگر را دارا باشد بايد زكات فطره را بدهد.

مسئله 2092 - كسي كه موقع غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرايط ديگر در او پيدا شود بهتر است زكات فطره را بدهد.

مسئله 2093 - كافري كه بعد از غروب شب عيد فطر، مسلمان شده فطره بر او واجب نيست.

مسئله 2094 - كسي كه فقير است و فطره بر او واجب نيست اگر فقط به اندازه يك صاع كه تقريبا سه كيلو است گندم و مانند آن دارد مستحب است زكات فطره را بدهد. و چنانچه عيالاتي داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مي‏تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكي از عيالاتش بدهد و او هم به همين قصد به ديگري بدهد و همچنين تا به نفر آخر برسد. و بهتر است نفر آخر چيزي را كه مي‏گيرد به كسي بدهد كه از خودشان نباشد. و اگر يكي از آنها صغير باشد ولي او به جاي او مي‏گيرد. و احتياط واجب آن است چيزي را كه براي صغير گرفته به كسي ندهد.

مسئله 2095 - اگر بعد از غروب شب عيد فطر، بچه‏دار شود، يا كسي نان خور او حساب شود واجب نيست فطره او را بدهد، اگر چه بهتر است فطره كساني را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نان خور او حساب مي‏شوند بدهد.

مسئله 2096 - اگر انسان نان خور كسي باشد و پيش از غروب، نان خور كس ديگر شود فطره او بر كسي كه نان خور او شده واجب است. مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود شوهرش بايد فطره او را بدهد.

مسئله 2097 - كسي كه ديگري بايد فطره او را بدهد واجب نيست فطره خود را بدهد.

مسئله 2098 - اگر فطره انسان بر كسي واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمي‏شود. ولي اگر شخص غني، نان خور فقير باشد احتياط واجب آن است كه غني فطره خود را بدهد.

مسئله 2099 - اگر كسي كه فطره او بر ديگري واجب است خودش فطره را بدهد از كسي كه فطره بر او واجب شده ساقط نمي‏شود، مگر اينكه به اذن او يا تبرعا از طرف او باشد و د رحقيقت تكليف او را به نيابت انجام دهد.

مسئله 2100 - زني كه شوهرش مخارج او را نمي‏دهد، چنانچه نان خور كس ديگر باشد فطره‏اش بر آن كس واجب است. و اگر نان خور كس ديگر نيست، در صورتي كه فقير نباشد بايد فطره خود را بدهد.

مسئله 2101 - كسي كه سيد نيست نمي‏تواند به سيد فطره بدهد. حتي اگر سيدي نان خور او باشد نمي‏تواند فطره او را به سيد ديگر بدهد.

مسئله 2102 - فطره طفلي كه از مادر يا دايه شير مي‏خورد، بر كسي است كه مخارج مادر يا دايه را مي‏دهد. ولي اگر طفل مالي دارد مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مي‏دارند فطره طفل بر كسي واجب نيست.

مسئله 2103 - انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.

مسئله 2104 - اگر انسان كسي را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد در صورتي كه به شرط خود عمل كند و نان خور او حساب شود بايد فطره او را هم بدهد.

مسئله 2105 - اگر كسي بعد از غروب شب عيد فطر بميرد بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند. ولي اگر پيش از غروب بميرد واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند.
   پنج‌شنبه 1 خرداد 1399
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما