صفحه نخست / پاسخ استفائات

مسائل متفرقه زكات فطره‏

مسئله 2116 - انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت، يعني براي انجام فرمان خداوند بدهد و موقعي كه آن را مي‏دهد نيت دادن فطره نمايد.

مسئله 2117 - اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست. و احتياط آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولي اگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعي ندارد.

مسئله 2118 - گندم يا چيز ديگري را كه براي فطره مي‏دهد بايد به جنس ديگر، يا خاك مخلوط نباشد يا اگر مخلوط است چيزي كه مخلوط شده بقدر معمول يا به قدري كم باشد كه قابل اعتنا نباشد. و اگر بيش از اين مقدار باشد در صورتي صحيح است كه خالص آن به يك صاع برسد. ولي اگر مثلا يك صاع گندم به چندين من خاك مخلوط باشد كه خالص كردن آن خرج يا كار بيشتر از متعارف دارد، دادن آن كافي نيست.

مسئله 2119 - اگر فطره را از چيز معيوب بدهد بنابر احتياط واجب كافي نيست. ولي اگر جائي باشد كه خوراك غالب آنها معيوب است اشكال ندارد.

مسئله 2120 - كسي كه فطره چند نفر را مي‏دهد لازم نيست همه را از يك جنس بدهد، و اگر مثلا فطره بعضي را گندم، و فطره بعض ديگر را جو بدهد كافي است.

مسئله 2121 - كسي كه نماز عيد فطر مي‏خواند بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد فطر بدهد. و اگر مستحق آن موجود نيست آن را جدا نمايد. ولي اگر نماز عيد نمي‏خواند مي‏تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.

مسئله 2122 - اگر به نيت فطره، مقداري از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، احتياط واجب آن است كه هر وقت آن را مي‏دهد فقط نيت فطره نمايد و نيت ادا و قضا نكند.

مسئله 2123 - اگر موقعي كه دادن زكات فطره واجب است فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، احتياط واجب آن است كه بعدا بدون اينكه نيت ادا و قضا كند فطره را بدهد.

مسئله 2124 - اگر فطره را كنار بگذارد نمي‏تواند آن را براي خودش بردارد و مال ديگري را براي فطره بگذارد.

مسئله 2125 - اگرانسان مالي داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه بخواهد مقداري از آن مال براي فطره باشد . فقط با توافق فقير بعنوان قيمت فطره و در اختيار او قرار دادن ممكن است .

مسئله 2126 - اگر مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسي به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته است بايد عوض آن را بدهد. و اگر دسترسي به فقير نداشته ضامن نيست. مگر آنكه در نگهداري آن كوتاهي كرده باشد.

مسئله 2127 - اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاي ديگر نبرد، و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

   پنج‌شنبه 1 خرداد 1399
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما